Deklaracja ma zapewnić, że marynarze zatrudnieni na jednostkach zarządzanych lub obsługiwanych przez Spółkę otrzymują odpowiednie mundury lub odzież ochronną zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez właściwego menadżera Spółki.

Deklaracja zgodności

Po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszego dokumentu należy złożyć podpis w stopce strony potwierdzając przyjęcie niniejszych warunków.

Niezwykle istotne jest odnotowanie i zrozumienie następujących kluczowych punktów niniejszej polityki:

  • Spełnianie wymogów stanowi warunek zatrudnienia.
  • Przyjmowanie narkotyków i spożywanie alkoholu nie będzie tolerowane.
  • Spółka priorytetowo podchodzi do zakazu wnoszenia narkotyków i nie pozwala na posiadanie i handel narkotykami na jednostkach, w zakładach Spółki oraz w trakcie wykonywania obowiązków na rzecz Spółki.
  • Pracownikom nie wolno uczestniczyć w żadnych niebezpiecznych ani nielegalnych działaniach i są zobowiązani zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad i regulacji.
  • W Spółce obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla celowych emisji naruszających zasady MARPOL. Ściśle zakazane jest niewłaściwe wykorzystywanie separatora wody zaolejonej (OWS) przy pomocy dowolnej formy manipulacji lub korzystania z obejść ("magicznych rur").
  • Wszystkie dzienniki, rejestry środowiskowe i księgi robocze należy prowadzić w sposób staranny i dokładny oraz zgodnie z obowiązującą umową. Dotyczy to m.in. dzienników pokładowych i maszynowych, rejestrów oleju, rejestrów śmieci, rejestrów zarządzania balastem, rejestrów plomb i rejestrów sondowania.
  • Nieprzestrzeganie procedur SMS dotyczących ochrony środowiska stanowi wykroczenie mogące prowadzić do zwolnienia z pracy.
  • Pracownik zauważający dowolne naruszenie jest zobowiązany zawiadomić o nim bezzwłocznie Kapitana lub zgłosić je w ramach polityki zgłaszania nieprawidłowości.

Władze nakładają obecnie bardzo rygorystyczne kary na armatorów i osoby fizyczne, które uznaje się winnymi powodowania zanieczyszczeń. Wykroczenia takie mogą być karane grzywną i karą więzienia. Dodatkowo członek załogi, który odpowiada za świadome naruszenie powyższych wymagań, po zakończeniu właściwej procedury dyscyplinarnej zostanie uznany winnym "poważnego naruszenia obowiązków służbowych" i tym samym może zostać zwolniony ze statku ze skutkiem natychmiastowym.

DEKLARACJA

Potwierdzam, że:

a) Przeczytałem, zrozumiałem i zobowiązuję się przestrzegać Polityki Bezpieczeństwa i Jakości, Polityki Środowiskowej, Procedury Kontroli Narkotyków i Alkoholu oraz Polityki Zgłaszania Nieprawidłowości i potwierdzam przestrzeganie przeze mnie takich wymogów.

b) Przyjmuję powyższe ostrzeżenie i w pełni rozumiem kary związane z jego nieprzestrzeganiem.

c) Otrzymuję ofertę zatrudnienia i przyjmuję ją zobowiązując się, że będę przestrzegał procedur spółki (SMS) w trakcie pełnienia służby na pokładzie jednostki.

d) Jeśli uznam, że jestem świadkiem nieudokumentowanej procedury lub niebezpiecznych i niezgodnych z prawem praktyk, jestem zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Kapitana, DPA lub innego przedstawiciela Spółki.

e) Rozumiem Politykę i procedurę zgłaszania nieprawidłowości i będę korzystał z niej w przypadku, gdy ich zgłoszenie zgodnie z pkt (d) jest nieodpowiednie lub powoduje ryzyko.

f) Nie będę opóźniał swojego zgłoszenia nieprawidłowości w celu zawiadomienia osoby trzeciej przed poinformowaniem Spółki.

Aby lepiej zrozumieć powyższe obowiązki, potwierdzam także, że:

a) Przeszedłem i zrozumiałem szkolenie w zakresie SMS.

b) Obejrzałem i zrozumiałem film DVD "Zgodność" przygotowany przez Spółkę i rozumiem jego treść i implikacje.

c) Nigdy nie nadużywałem narkotyków ani alkoholu ani nie przemycałem zakazanych substancji i potwierdzam, że nie byłem nigdy skazany za przestępstwa karne, związane z narkotykami ani inne.