• MLC [Konwencja o pracy na morzu] zapewnia ochronę marynarzom. Armatorzy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za spełnianie wymogów MLC.
 • Rekrutacja i zatrudnienie: Armatorzy mają obowiązek korzystać z agencji rekrutacyjnych spełniających standardy MLC.
 • Umowa zatrudnienia marynarza (SEA): Marynarz może korzystać z zalet przejrzystej, indywidualnej Umowy zatrudnienia marynarza (SEA).
 • Wynagrodzenie: Wszyscy marynarze otrzymują regularne i pełne wynagrodzenie za pracę zgodnie ze swoimi umowami o pracę.
 • Godziny pracy: MLC 2006 określa maksymalny czas pracy i minimalny czas odpoczynku.
 • Repatriacja: Zgodnie z MLC 2006 marynarzowi przysługuje bezpłatna repatriacja za wyjątkiem określonych sytuacji szczególnych.
 • Sprawiedliwe odszkodowanie: Marynarzowi przysługuje odszkodowanie w przypadku doznania obrażeń ciała, utraty pracy lub bezrobocia na skutek utraty lub zatonięcia statku.
 • Zakwaterowanie załogi. Marynarze korzystają ze standardów zakwaterowania załogi i udogodnień rekreacyjnych zgodnych z zaleceniami MLC dotyczących m.in. wielkości pomieszczeń, ogrzewania i udogodnień sanitarnych.
 • Jedzenie i napoje: MLC wymaga, aby aprowizacja na pokładzie umożliwiała otrzymywanie przez marynarzy wystarczających, zróżnicowanych i odżywczych posiłków przygotowywanych i serwowanych w higienicznych warunkach.
 • Opieka lekarska: Zgodnie z MLC marynarzom przysługuje wizyta u lekarza specjalisty bezzwłocznie w portach zawinięcia, bez ponoszenia opłat.
 • Odpowiedzialność armatorów z tytułu choroby, obrażeń i śmierci: Marynarzom przysługuje ochrona ze strony armatora od konsekwencji choroby, obrażeń ciała i śmierci mających miejsce w związku z ich zatrudnieniem.
 • Skargi składane przez marynarzy: W przypadku skarg wnoszonych na pokładzie marynarzom przysługuje prawo do ich składania w towarzystwie innego marynarza lub do bycia reprezentowanym. Konieczne jest wprowadzenie ochrony przed karaniem za wnoszenie skarg. Procedura taka może nie obowiązywać na statkach, które nie ratyfikowały MLC.