Kierownictwo V.Group stawia sobie za cel świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz przemysłu żeglugowego przestrzegając ściśle wymogów bezpieczeństwa i środowiskowych.

Polityka Spółki wymaga określania wszystkich ryzyk dla środowiska związanych z globalną działalnością biur Spółki i jednostek oraz prowadzenia działań mających zapewnić, że takie negatywne oddziaływania w formie emisji i wycieków zostają zminimalizowane.

W Spółce obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla celowej emisji z naruszeniem zasad MARPOL. Ściśle zakazane jest niewłaściwe wykorzystywanie separatora wody zaolejonej (OWS) przy pomocy dowolnej formy manipulacji lub korzystania z obejść ("magicznych rur").

Wszystkie dzienniki, rejestry środowiskowe i księgi robocze należy prowadzić w sposób staranny i dokładny oraz zgodnie z obowiązującą umową. Dotyczy to m.in. dzienników pokładowych i maszynowych, rejestrów oleju, rejestrów śmieci, rejestrów zarządzania balastem, rejestrów plomb i rejestrów sondowania.

Oszczędność energii stanowi zasadniczą część ochrony środowiska i wszystkie statki posiadają Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statków Spółki (SEEMP). Zgodnie z obowiązującą polityką wymagania tego planu wdraża się w celu redukcji szkodliwych emisji pochodzących ze spalania paliw kopalnianych. Zanieczyszczenia takie jak tlenki węgla, azotu i siarki emitowane do atmosfery przyczyniają się do efektu gazów cieplarnianych i powstawania kwaśnych deszczy. Należy prowadzić i okresowo oceniać rejestry oszczędności energii. Wszelkie niezgodności związane z oszczędzaniem energii należy określać i usuwać.

W ramach procesu ciągłego doskonalenia SMS i rozwijania umiejętności zarządzania środowiskowego wśród załogi Spółka stawia sobie długoterminowy cel zerowych wycieków do morza i minimalnych emisji do środowiska. Spółka uznaje, że efektywność operacyjna stanowi bezcenny wkład w redukcję globalnych emisji węgla i priorytetowo traktuje poprawę efektywności energetycznej w ramach całej swojej działalności.

Polityka Spółki wymaga:

 • Przestrzegania obowiązujących zasad i regulacji z uwzględnieniem kodeksów, zaleceń i standardów formułowanych przez organizacje morskie;
 • Aktywnego promowania świadomości środowiskowej w ramach szkoleń i edukacji;
 • Prowadzenia biur i eksploatacji statków w sposób możliwie najbardziej efektywny z zastosowaniem zasad ponownego wykorzystania i recyklingu;
 • Skupiania się na minimalizowaniu ilości zanieczyszczeń u źródła w ramach efektywnej konserwacji i dostaw części zamiennych;
 • Zapewnienia usuwania odpadów rezydualnych w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, z poświęceniem szczególnej uwagi niebezpiecznym odpadom wytwarzanym na pokładzie;
 • Aby dostawcy i wykonawcy pracujący pod bezpośrednią kontrolą Spółki i jej spółki stowarzyszone stosowały standardy środowiskowe zgodne z jej wymaganiami;
 • Analiz porównawczych wyników środowiskowych;
 • Weryfikacji zgodności w ramach podejmowanych regularnie kontroli i audytów oraz usuwania niezgodności.

Polityka Spółki obejmuje działanie zgodnie z Systemami Zarządzania Środowiskiem ISO14001. Dodatkowo:

 • Należy wyznaczać środowiskowe cele ogólne i szczegółowe i wdrażać procesy mające zapewnić ich osiąganie.
 • Wymagane są audyty w celu zapewnienia, że polityka jest przestrzegana i że system zarządzania środowiskiem jest odpowiedni i zdolny do dostosowania się do zmieniających się okoliczności.

W przypadku jednostek eksploatowanych zgodnie z Planem Zgodności Środowiskowej (ECP) Spółka zapewni, że:

 • Dodatkowe wymagania ECP są rozumiane, w pełni przestrzegane i przyjęte na wszystkich statkach ECP.
 • Stosuje się politykę ciągłego doskonalenia w zakresie wymogów ECP.
 • Istnieje skuteczny program szkoleń obejmujący personel zatrudniony na morzu i na lądzie oraz uczestniczący w eksploatacji takich statków.
 • Budżety i środki są wystarczające do utrzymania i naprawy urządzeń znajdujących się na jednostkach w sposób skuteczny, aby minimalizować wytwarzanie zanieczyszczeń u źródła.
 • Klient uzyskuje maksymalną pomoc ze strony Spółki w celu spełnienia wymagań prawnych nakładanych na niego przez ECP i Amerykański Departament Sprawiedliwości.