Kierownictwo V.Group stawia sobie za cel świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz przemysłu żeglugowego przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa i środowiskowych. Wszystkie spółki grupy muszą być uznawane za wiarygodnych, skutecznych i bezpiecznych menadżerów.

Polityka Spółki wymaga od wszystkich pracowników spełniania swoich obowiązków w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Personelowi nie wolno uczestniczyć w sposób świadomy w żadnych niebezpiecznych ani niezgodnych z prawem działaniach. Obowiązek zachowania zgodności obejmuje także kodeksy, zalecenia i standardy wydawane przez różne organizacje morskie.

Spółka priorytetowo traktuje identyfikowanie wszystkich ryzyk związanych ze swoją działalnością. Konieczne jest przeprowadzanie kontroli i wprowadzanie zabezpieczeń w celu minimalizowania takich ryzyk dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom i osobom trzecim.

Polityka Spółki wymaga tworzenia bezpiecznego, zdrowego i wydajnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Miejsce pracy, zarówno na morzu jak i na lądzie, musi być zawsze w stanie, który zapewni przestrzeganie standardów BHP w sposób ciągły.

Obowiązuje zasada braku tolerancji dla nadużywania alkoholu i narkotyków, co obejmuje handel narkotykami. Spółka wprowadza ścisłe procedury kontrolne, które muszą być przestrzegane. Alkohol i narkotyki uniemożliwiają właściwe spełnianie obowiązków i mają poważny negatywny wpływ na bezpieczeństwo, efektywność i wydajność pozostałych pracowników i Spółki jako całości. Pracownicy nieprzestrzegający tej polityki podlegają procedurze dyscyplinarnej. Zasady takie dotyczą w równym stopniu gości, m.in. pilotów, personelu biura, osoby odwiedzające statki i wykonawców. Część klientów wymaga wprowadzania polityki zakazującej jakiegokolwiek spożycia alkoholu.

Spółka wydaje, utrzymuje i stale udoskonala swoje polityki i System Zarządzania Bezpieczeństwem (VMS). Dzięki temu możliwa jest bezpieczna eksploatacja statków i tworzenie bezpiecznego środowiska pracy na lądzie i na morzu. Przestrzeganie tych zasad stanowi warunek zatrudnienia i wszyscy pracownicy mają obowiązek ścisłego przestrzegania polityk i procedur zawartych w VMS.

VMS spełnia minimalny standard wymogów określony w Kodeksie ISM oraz standardach ISO 9001 i 14001.

Spółka traktuje priorytetowo bieżące i ciągłe doskonalenie swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Należy wprowadzić cele jakościowe i BHP oraz poddawać je regularnym ocenom. W ten sposób oraz dzięki rozwojowi umiejętności zarządzania bezpieczeństwem wśród załogi, zarówno na lądzie jak i na morzu, Spółka realizuje długoterminowe cele obejmujące eliminowanie obrażeń ciała wśród pracowników zatrudnionych na pokładzie zarządzanej floty. Cały personel biur i statków ma obowiązek wspierać skuteczne wdrażanie polityk Spółki i przyczyniać się do ich realizacji.