Spółka stawia sobie za cel prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz oczekuje od wszystkich pracowników, zatrudnionych na morzu i na lądzie, przestrzegania takich wysokich standardów.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania Prawa Międzynarodowego wynikającego z konwencji IMO takich jak SOLAS i MARPOL oraz przepisów krajowych Państwa Portu, w którym znajduje się statek.

Niezgodności i nadużycia się niedozwolone i będą traktowane z całą surowością.

Jeśli w dowolnym czasie członek personelu wie lub podejrzewa, że mają miejsce zdarzenia opisane poniżej, jest zobowiązany zgłosić bezzwłocznie taką sytuację Spółce, aby umożliwić podjęcie odpowiedniej reakcji. Niezawiadomienie o takich przypadkach uznaje się za powód do wszczęcia procedury dyscyplinarnej mogącej powodować zwolnienie z pracy.

Poniższa lista zawiera przykłady nieprawidłowości, które należy zgłaszać zgodnie z niniejszą polityką:

  • Przestępstwo - popełnione, podejrzewane lub prawdopodobne;
  • Nieprzestrzeganie przepisów prawnych lub procedur Spółki, w szczególności dotyczących BHP;
  • Zanieczyszczenie środowiska - faktyczne lub prawdopodobne;
  • Nieuczciwość w deklaracjach składanych ustnie, pisemnie lub przez celowo nieprawidłowe prowadzenie oficjalnych dzienników lub rejestrów;
  • Nadużycia lub działania nieetyczne;
  • Naruszenie lub prawdopodobne naruszenie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych;
  • Pomyłka w egzekwowaniu przepisów;
  • Celowo ukrycie ww. faktów.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Jeśli członek personelu jest poważnie zaniepokojony (i jest przekonany, że posiadane przez niego informacje są istotne dla takiej sprawy) sytuacją związaną z powyższymi obszarami i pragnie w dobrej wierze poinformować o przyczynie swojego niepokoju, powinien zgłosić taką sprawę do Kapitana, DPA lub innego przedstawiciela Spółki, który może być w stanie uzgodnić szybki i skuteczny sposób rozwiązania takiego problemu.

Jeśli członek personelu jest poważnie zaniepokojony (i jest przekonany, że posiadane przez niego informacje są istotne dla takiej sprawy) sytuacją związaną z powyższymi obszarami, która jest poważniejsza, lub jeśli woli nie zgłaszać takiej sprawy swoim bezpośrednim przełożonym lub uważa, że osoby takie nie zajęły się odpowiednio taką sprawą i pragnie w dobrej wierze poinformować o przyczynie swojego niepokoju, powinien zgłosić taką sprawę:

Wysyłając e-mail do: whistleblower@vships.com

Lub dzwoniąc na linię informacyjną Zgłaszania Nieprawidłowości (Whistleblowing Hotline) pod nr:-

 +44 (0) 141 305 7721 (głosowa),   +44 (0) 7624 802240 (SMS)

E-maile wysyłane na powyższy adres są monitorowane na bieżąco.

Linia informacyjna jest połączona z urządzeniem rejestrującym rozmowy, które jest monitorowane na bieżąco.

Karanie członka personelu zgłaszającego nieprawidłowości lub próbę zniechęcenia go do zgłoszenia uznaje się za poważne przewinienie dyscyplinarne, które będzie powodowało podjęcie działań wynikających z Procedury Dyscyplinarnej.

Zgłoszenia można składać bez obawy o konsekwencje i z gwarancją zachowania anonimowości.