Proces

i. Marynarz może złożyć skargę:

  1. bezpośrednio odpowiedniemu Koordynatorowi Załogi w sposób nieformalny;
  2. formalnie właściwemu Starszemu Menadżerowi Załogi w ramach procedury przesłuchania;
  3. bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu; lub
  4. bezpośrednio do spółki na email-id Seafarers-Charter@VShips.com.

ii. Dodatkowo marynarze mogą korzystać ze skrzynki na skargi i propozycje znajdującej się w CMO [Biuro Zarządzania Załogą]. Dyrektor Naczelny dokonuje przeglądu takich skarg i podejmuje odpowiednie działanie.

iii. Marynarz chcący złożyć skargę lub zażalenie, nawet jeśli dotyczy ono sprawy błahej, może wnieść je do odpowiedniego organu (lista właściwych urzędów jest dostępna w Biurze Zarządzania Załogą).

iv. Wszelkie skargi lub zażalenia składane przez marynarzy na działania CMO i dotyczące obsługi rekrutacji i zatrudnienia marynarza lub Spółki i armatora rozwiązuje się na możliwie najniższym poziomie w odpowiednim terminie i zgodnie z umową zatrudnienia marynarzy i obowiązującymi przepisami krajowymi. Każdą skargę marynarza traktuje się indywidualnie.

v. Koordynator  Załogi otrzymujący skargę jest zobowiązany ją rozpatrzyć i rozstrzygnąć. Jeśli nie udaje się jej rozwiązać, Koordynator Załogi przekazuje wyniki swojej pracy Dyrektorowi Naczelnemu, który następnie rozpatruje skargę w celu jej rozwiązania na swoim poziomie i przekazuje stosowne informacje marynarzowi lub właściwemu organowi.

vi. Jeśli skargi nie udaje się rozwiązać w ramach ww. procedury w ciągu 30 dni, marynarz może kontaktować się z:
Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Godpodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
TEL: +48 22 630 16 39, +48 22 630 13 85, FAX: +48 22 630 14 97
Email: sekretariatDGM@mgm.gov.pl
Web: www.mgm.gov.pl


  
lub właściwą administracją państwa bandery (lista kontaktów jest dostępna w CMO).