• W lokalnej prasie umieszcza się reklamy zachęcające do składania podań o pracę na wolne stanowiska. Pod uwagę bierze się wszystkich kandydatów spełniających wymagania, bez zastrzegania określonego statku czy armatora. Wnioski można wysyłać w formie CV lub wniosku o zatrudnienie opisującego poprzednie doświadczenie zawodowe na morzu na e-mail recruitment.gdynia@vships.com.
 • Szczególną uwagę zwraca się na poprzednie doświadczenie zawodowe kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na podobnym stanowisku.
 • Wszyscy kandydaci są zobowiązani przejść Test Oceny kompetencji V.Ships (Test Seagull). Wyniki testu rejestruje się także w "Formularzu rozmowy z marynarzem".
 • Zgodnie z minimalnymi wymaganiami cały personel zatrudniony na morzu jest zobowiązany uzyskać certyfikaty zgodne z STCW oraz wymaganiami odpowiedniego państwa bandery. Dodatkowo personel zatrudniony w kuchni jest zobowiązany przejść odpowiednie szkolenie i instruktaż dotyczący stanowiska; marynarze zatrudniani na stanowisku kucharza przechodzą szkolenie, kwalifikacje i zostają uznani za spełniających wymagania stanowiska zgodnie z MLC 2006 oraz właściwymi regulacjami krajowymi lub państwa bandery.
 • Wszyscy marynarze rozpoczynający służbę na jednostkach zarządzanych wyłącznie przez Spółkę przechodzą szkolenie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem V.Ships (VMS) odpowiednio do swoich obowiązków oraz w zakresie przestrzegania takich procesów. Marynarze przyłączający się do załóg przechodzą szkolenia i instruktaż zgodnie z właściwą matrycą szkolenia armatora lub systemem zarządzania. Wybrani marynarze są zobowiązani przejść zalecane szkolenie przed zatrudnieniem.
 • Egzaminy przeprowadza spółka V.Ships / lekarze zatwierdzeni przez Administrację zgodnie z ILO73 i MLC 2006 A-1.2 (Świadectwo zdrowia). Należy spełnić ewentualne wymagania w zakresie szczepień stosownie do miejsca pełnienia służby.
 • Wszyscy marynarze wybrani przez V.Ships są zobowiązani przejść test z języka angielskiego online oraz Test of Spoken English (TOSE). Poziom wyników wymagany do zaliczenia testu określa się z wyprzedzeniem zgodnie z wymaganiami stanowiska. Jeśli jednak egzamin na oficera COC odbywa się w języku angielskim, wówczas nie jest wymagane zdawanie testu Marlins English Language.
 • Rozmowę o pracę z kandydatem przeprowadza właściwy Koordynator Załogi zgodnie z testem oceny kompetencji, Matrycą Wyznaczeń Oficerów, Matrycą Doświadczenia Oficerów, Matrycą Promocji Oficerów, Matrycami Szkoleń Spółki oraz innymi wymaganiami. Formularz Rozmowy w Marynarzem wybranych kandydatów przechowuje się w aktach osobowych marynarza.
 • Kandydaci są zobowiązani dostarczyć referencje, które mogą być przekazane w formie pisemnej lub ustnej i powinny potwierdzać odpowiednie zachowanie, umiejętności i trzeźwość. Szczegółowe informacje uzyskane z listów referencyjnych wpisuje się do formularza rozmowy z marynarzem.
 • Spółka przyjmuje lub odrzuca kandydatów na wyższe stanowiska w rozsądnym terminie.
 • Zatwierdzeni kandydaci są zobowiązani przejść badanie lekarskie przed zatrudnieniem oraz szkolenie wstępne, aby w odpowiednich przypadkach spełnić wymagania matrycy szkoleń spółki.
 • Zatwierdzeni kandydaci zatrudnieni na jednostkach zarządzanych lub obsługiwanych przez Spółkę otrzymują odpowiednie mundury lub odzież ochronną zgodnie z instrukcjami właściwego menadżera spółki.
 • Zatwierdzeni kandydaci są zobowiązani zapoznać się, zrozumieć i podpisać Deklarację Polityki Jakości, Politykę Środowiskową i Zachowania Energii oraz Politykę Zgłaszania Nieprawidłowości V.Ships. Są dodatkowo zobowiązani podpisać Politykę dot. Narkotyków i Alkoholu Spółki (okres między testami na obecność narkotyków i alkoholu nie powinien przekraczać 12 miesięcy), Deklarację Zgodności i Kodeks Etyczny Marynarzy przed wejściem na pokład jednostki. Dodatkowo marynarze są zobowiązani podpisać ewentualne specjalne polityki armatora, w celu potwierdzenia ich zrozumienia, i zobowiązania się do ich przestrzegania.