• Za rekrutację, zatrudnienie ani oferowanie pracy od marynarza nie pobiera się bezpośrednich ani pośrednich opłat. Marynarz nie ponosi takich opłat w całości ani w części za wyjątkiem kosztu uzyskania przez marynarza książeczki marynarza oraz osobistych dokumentów podróży, jednak nie licząc kosztów wiz, które ponosi V.Ships Poland.
 • Marynarz zostaje poinformowany o wszelkich kosztach, które będzie zobowiązany ponosić w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 • Marynarz ponosi koszty wyrobienia paszportu, polskiej książeczki żeglarskiej i dokumentów STCW odpowiednich dla swojego stanowiska. Jednak spółka może rozważyć możliwość zwrotu takich kosztów wg własnego uznania.
 • V.Ships Poland nie posiada żadnych środków, procedur ani list mających uniemożliwić lub utrudnić marynarzom uzyskanie zatrudnienia, dla którego posiadają kwalifikacje.
 • Dane osobowe marynarzy, zarówno pływających jak i zatrudnionych na lądzie, będą zachowywane  w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności.
 • V.Ships Poland utrzymuje całodobowe telefony alarmowe.
 • Zakazane jest zatrudnianie, angażowanie lub praca na pokładzie statku osób niepełnoletnich.
 • Prośby o przekazanie informacji lub danych ze strony rodzin marynarzy w trakcie ich służby na morzu będą spełniane w sposób bezzwłoczny, życzliwy i bezpłatnie.
 • Marynarzy informuje się o ich prawach i obowiązkach wynikających z Umowy zatrudnienia marynarzy.
 • Marynarze otrzymują wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze swoimi umowami o pracę przed i po ich podpisaniu oraz otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowy o pracę marynarzy podpisuje marynarz i my jako agenci w imieniu i na rzecz armatora statku i spółki.
 • Marynarzy informuje się o szczególnych warunkach oraz o specjalnych politykach armatorów dotyczących ich zatrudnienia.
 • Rekrutowani i zatrudniani marynarze są przeszkoleni oraz posiadają kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku. Przedkładane certyfikaty i dokumenty okazuje się i sprawdza w celu potwierdzenia, że nie zostały uzyskane w sposób oszukańczy.
 • Referencje od poprzednich pracodawców marynarza weryfikuje się kontaktując z osobą upoważnioną, której dane przekazuje kandydat do pracy.
 • Wszyscy rekrutowani i zatrudniani marynarze muszą przejść badanie lekarskie mające potwierdzić ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków oraz musza posiadać  ważne świadectwo zdrowia.
 • Marynarze otrzymują wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży przed i po rozpoczęciu cyklu służby, aby chronić ich przed pozostawieniem własnemu losowi w porcie zagranicznym. Kompania jest odpowiedzialna za repatriację marynarza z każdego portu/miejsca w razie wyniknięcia kłopotów z normalną procedurą repatriacji.
 • Obowiązuje specjalna procedura rozpatrywania i reagowania na skargi marynarzy.
 • Marynarze otrzymują zatrudnienie odpowiednio do wszystkich dostępnych wolnych miejsc pracy ogłaszanych w lokalnych mediach. Nie obowiązuje rezerwacja marynarzy w celu zatrudnienia na określonym statku lub na statkach określonego armatora.
 • V.Ships Poland nie posługuje się żadnymi środkami, procedurami ani listami (czarnymi listami), których celem jest uniemożliwienie lub utrudnienie marynarzom uzyskiwania zatrudnienia, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje. Rekrutacja odbywa się bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub uprzedzeń mogących wynikać m.in. z rasy, koloru skóry, płci, wyznania, opinii politycznych lub pochodzenia społecznego.
 • Wszelkie straty finansowe wynikające z niezapłacenia wynagrodzenia marynarza przez armatora są odpowiednio kompensowane.
 • Umowa zatrudnienia marynarza jest zgodna z obowiązującymi regulacjami, wymogami MLC oraz wiążącą umową zbiorową. Kopie takich dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.
 • Kopię świadectwa systemu zarządzania i innych dokumentów Spółki przesyła się na pokład statku lub do armatora w celu potwierdzenia, że V.Ships Poland działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi, wymogami państwa bandery i MLC 2006.
 • Marynarzy informuje się o możliwych problemach wynikających z zamustrowania na statku pływającym pod banderą państwa, które nie ratyfikowało MLC 2006.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich władz w Polsce przypadków poważnej niekompetencji, czynów karalnych i poważnych naruszeń dyscypliny w okresie zatrudnienia marynarza. Takie zgłoszenia mogą być kierowane dopiero po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia.
 • Jeśli państwo bandery jednostki jest sygnatariuszem Konwencji o świadectwach kwalifikacyjnych starszych marynarzy z roku 1946 roku (załącznik 4), żadna osoba nie może uzyskać zatrudnienia na statku na stanowisku starszego marynarza  o ile nie posiada certyfikatu kwalifikacji starszego marynarza. Certyfikat starszego marynarza należy okazać Koordynatorowi Załogi.